Tuesday, February 17, 2009

PANDANGAN RASMI JAKIM TENTANG ISU WAHHABIYYAH - Caw. Aqidah, Bah. penyelidikan JAKIM

Sumber: http://caw-aqeedah.blogspot.com/
Isu Wahhabiyyah atau nama lainnya seperti Ittiba’ al-Sunnah, Kaum Muda atau Salafiyyah telah dibincangkan beberapa kali di peringkat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan Mesyuarat Panel Kajian Aqidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Pada asasnya kerajaan menolak kehadiran fahaman Wahhabiyyah atas dasar ia boleh menimbulkan kekecohan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ia sepertimana yang telah diputuskan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan iaitu pada kali ke-12 (1985), kali ke-14 (1985), kali ke-16 (1986), kali ke-40 (1996), kali ke-42 (1997) dan kali ke-44 (1998). Ia juga dibincangkan berkali-kali di dalam mesyuarat Panel Kajian Aqidah JAKIM pada kali ke-14 tahun 2000, kali ke-20 tahun 2002 dan kali ke-23 tahun 2003. Kesemua keputusan perbincangan adalah menjurus kepada menyekat penularan fahaman Wahhabiyyah atas alasan isu-isu khilafiyyah fiqhiyyah yang dibangkitkan boleh menggugat perpaduan umat Islam di Malaysia.

Bagaimanapun keputusan tidak mengatakan bahawa Wahhabiyyah merupakan ajaran sesat malah Wahhabiyyah masih dianggap sebagai Ahli Sunnah Wal-Jamaah.


Perbincangan Fatwa

Kertas konsep dan kedudukan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah dalam pentadbiran Islam di Malaysia telah dibentangkan sebanyak tiga kali oleh S.S. Mufti Perlis (Dato’ Alim Panglima Mat Jahya Hussin) iaitu pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-40 (1996), kali ke-42 (1997) dan kali ke-44 (1998). Antara hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh beliau berhubung pengamalan Ahli Sunnah di negeri Perlis adalah seperti berikut:-

a) Di negeri Perlis, Perlembagaan Negeri, undang-undang Pentadbiran Negeri, agama Islam negeri serta mazhab yang dianuti oleh Ketua beragama Negeri dan Ahli Majlis Agama Islam Negeri, adalah mengikut mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah iaitu sama ada mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi’i. Apa yang jelas hanya negeri Perlis yang tidak terikat dengan salah satu daripada mazhab tersebut. Dari segi aqidah pula tidak dinafikan lagi bahawa ia di bawah aliran mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah pimpinan Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagaimana negeri lain juga di Malaysia.

b) Mengikut keputusan fatwa negeri Perlis, asas pegangan ialah; al-Qur’an, Hadith Sahih, ijma’ Sahabah, fatwa Sahabah, Hadith Mursal dan Hadith Daif,qiyas ketika darurat, al-masalih al-mursalah, sadd al-zara’i’, istihsan, ‘uruf dan al-qawa’id al-fiqhiyah.

Berdasarkan apa yang dibentangkan oleh S.S. Mufti Perlis, muzakarah telah bersetuju untuk menerima kertas tersebut tetapi dengan beberapa keputusan dan ulasan seperti berikut:-

a) JFK bersetuju supaya dikaji semula definisi hukum syara’ yang mengecualikan Perlis daripada mazhab yang mu’tabar.

b) Mana-mana golongan yang mengisytiharkan diri mereka tidak bermazhab dan menganggap bahawa dialah orang yang lebih baik di samping mencerca dan menghina golongan yang bermazhab, sedangkan mereka ini berada di dalam kelompok yang sama, maka pendekatan dengan cara perbincangan adalah lebih baik supaya tidak timbul perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.

c) Golongan yang tidak bermazhab atau Wahhabi adalah sama sahaja kerana mereka begitu aktif bergerak untuk menyebarkan fahaman mereka.

Kesimpulannya, fahaman Ahli Sunnah Wal-Jamaah di Perlis dari segi aqidah adalah sama seperti di negeri-negeri lain walaupun berbeza manhaj. Apa yang berbeza hanyalah fahaman mereka terhadap tradisi bermazhab yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Selain daripada itu kertas konsep Ahli Sunnah Wal-Jamaah yang dibentangkan oleh S.S. Mufti Perlis diterima oleh ahli JFK dengan beberapa pindaan dan pembetulan.

Keputusan Panel Kajian Aqidah Terdahulu Berkenaan Ibnu Taimiyyah dan Wahhabiyyah

Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-14 pada 21 Mac 2000 mengambil keputusan bahawa;

Aqidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bersalahan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi pengikut Wahhabi membesarkan perkara bid’ah dan khilafiah.

Golongan Wahhabi di Malaysia tidak mahu menerima pendapat golongan yang selain dari mereka dan mereka tidak menerima pembahagian bid’ah kepada Bid’ah Hasanah dan Bid’ah Dhalalah.

Hendaklah dibuat pemantauan kepada guru-guru yang berfahaman Wahhabi dan guru-guru ini hendaklah dipanggil dan dijelaskan kedudukan mazhab di Malaysia.

Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-20 bertarikh 29 April 2002, setelah membincangkan kerta kerja bertajuk “Pendekatan Antara Ahli Sunnah Dan Wahhabi” memutuskan bahawa sumber utama bagi kedua-dua aliran pemikiran ini adalah sama iaitu al-Quran dan al-Hadith serta meletakkan naqli mendahului akal.

Mesyuarat Panel Kajian Aqidah kali ke-23 bertarikh 13 Mac 2003, kertas kerja bertajuk “Ibn Taimiyyah” telah dibentangkan. Mesyuarat memutuskan bahawa Ibn Taimiyyah dan Wahhabiyyah adalah dari golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Mesyuarat juga memutuskan karangan Haji Said Haji Ibrahim dalam bukunya Perbandingan Aqidah Dan Fahaman Umat Islam dan K.H. Siradjuddin Abbas dalam bukunya Iktikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang menyentuh tentang kesalahan aqidah Ibn Taimiyyah mengandungi fakta yang salah dan boleh menyebabkan orang menuduh Ibn Taimiyyah adalah kafir.

Justeru mesyuarat mencadangkan usaha menyatukan pandangan di antara Ahli Sunnah dan Ibn Taimiyyah dan seterusnya mengeluarkan satu garis panduan yang menerangkan tentang konsep yang mesti dipegang oleh masyarakat agar tidak berlakunya tuduh menuduh antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Pandangan Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Husin merangkap Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Husin di dalam kertas kerja beliau berjudul ‘Ahli Sunnah Wal-jamaah, Pemahaman Semula’ menyebut:

“Berdasarkan pegangan dan penghayatan masyarakat Islam Malaysia, budaya ilmu dan pengajian serta kekuatan undang-undang penguatkuasaan yang tersurat dan tersirat, ternyata meluas dan kukuhnya pengaruh aliran Ahli Sunah khususnya Asyairah dan Maturidiah dalam masyarakat Islam di Malaysia. Tidak keterlaluan jika kita rumuskan bahawa masyarakat Islam Malaysia khususnya orang awam dalam aspek akidah, fahaman aliran Asyairah adalah sinonim dengan Ahli Sunah. Sementara aliran lain seperti Salaf - Ibnu Taimiah dan Wahabiah tidak begitu dikenali atau tidak dianggap sebahagian daripada aliran Ahli Sunah. Oleh itu apabila aliran ini dibincang dan diketengahkan ke dalam masyarakat walaupun untuk tujuan ilmiah, masyarakat Islam terasa ganjil dan resah kerana terdapat kelainan dengan apa yang mereka fahami dan hayati”.

“Fahaman dan pegangan masyarakat Islam kepada aliran Asyairah dan Maturidiah sebagai Ahli Sunah Waljamaah adalah benar dan secara tidak langsung memberikan sumbangan yang membina kepada kesatuan akidah dan rohani masyarakat Islam. Ini kerana fahaman Asyairah dan Maturidiah pada hakikatnya adalah sebahagian daripada Ahli Sunah Waljamaah tetapi fahaman tradisi ini tidak dapat memberikan kefahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Ahli Sunah Waljamaah. Fahaman ini juga tidak mampu merentasi generasi Islam yang berada di abad awal Islam yang dikenali sebagai Ahli Salaf atau generasi sebelum Abu Hasan Asyaari dan Abu Mansur Maturidi. Berdasarkan pegangan dan fahaman tradisi masyarakat Islam maka Ahli Salaf dan generasi berikutnya tidak tergolong dalam Ahli Sunah Waljamaah. Oleh itu pemahaman tradisi ini harus dinilai kembali berasaskan pendekatan yang patut ditonjolkan bagi memahami aliran Ahli Sunah yang sebenar dengan lebih terbuka supaya fahaman yang sangat terbatas dan keresahan rohani serta perbezaan pendapat dapat dikurangkan”.

"Ahli Salaf dari perspektif metodologi ini tidak berakhir pada generasi pertama Islam. Malahan ia berterusan dan diperjuangkan oleh ulama yang ikhlas seperti Imam Malik bin Anas (w. 179H), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241H) dan pengikut-pengikut mereka. Pada awal abad ke-7 Hijrah lahir Imam Ahmad bin Abdul Halim (Ibnu Taimiah) dan Ibnu Qayyim Jawziyyah (w. 751H). Beliau adalah seorang murid setia kepada Ibnu Taimiah. Kemudian pada abad ke-12 Hijrah lahir pula di Semenanjung Tanah Arab seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang mengasas aliran Wahabiah. Walaupun kehadiran dan peranan tokoh-tokoh di atas berbeza dari sudut dan situasi persekitaran, namun faktor itu membuatkan mereka sentiasa mendahulukan petunjuk Quran dan Sunnah. Mereka tidak menerima pendekatan lain atau pandangan dari mana-mana sumber sebelum mereka menyelaraskannya dengan Quran dan Sunnah Nabi s.a.w.".


Pandangan Prof. Zakaria Stapa

Prof. Zakaria Stapa dalam satu wawancara dengan Utusan Malaysia berjudul ‘Jangan Berpecah Kerana Perbezaan Fahaman Sunni’ menjawab mengenai kumpulan Wahhabiyyah seperti berikut:-

“Masyarakat perlulah memahami bahawa fahaman Wahabi ini bukanlah ajaran sesat kerana ia juga termasuk dalam kumpulan aliran Ahli Sunah Wal Jamaah. Ia adalah gerakan yang diasaskan oleh Imam Muhammad Abdul Wahab at-Tamimi (1703-1791M) yang lahir di Uyaynah, utara Riyadh, Arab Saudi. Imam Muhammad Abdul Wahab adalah ulama yang berpegang kepada aliran Hanabilah (Hanbali) yang diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pegangan tauhidnya pula berasaskan fikrah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga bermazhab Hanbali. Dalam aspek akhlak dan tasawuf pula aliran Hanabilah banyak berpegang kepada pandangan Imam al-Harawi al-Ansari dan Sheikh ‘Abd al-Qadir al-Jaylani. Secara umumnya, Imam Muhammad Abdul Wahab muncul ketika pengaruh mazhab Hanbali merosot dan umat Islam pada masa itu banyak melakukan pencemaran akidah dan penyelewengan amalan keislaman seperti percaya kepada khurafat dan melakukan amalan bidaah. Sehubungan itu, beliau melancarkan gerakan reformasi dan pembaharuan di semenanjung Arab untuk membersih dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran sebenar al-Quran dan hadis. Jadi, dari aspek sejarahnya mereka ini terpaksa mengambil pendekatan yang agak keras dalam usaha mencapai matlamat pembersihan akidah dan amalan keislaman tersebut”.


Keputusan Dar al-Ifta’ Mesir

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah (Jabatan Fatwa Mesir) : Dalam keputusannya bernombor 375292 menyebut, Wahhabiyyah masih lagi termasuk di dalam Ahli Sunnah Wal-Jamaah walaupun mereka berpegang dengan manhaj yang rigid pada sesetengah perkara, maka tidak harus mengkafirkan atau menghukum mereka terkeluar daripada agama.


KESIMPULAN

Dasar kerajaan adalah jelas, Wahhabiyyah ditolak kerana metodologi dakwah mereka yang keras terutama dalam masalah fiqh dan bid’ah tidak sesuai untuk diamalkan di negara ini. Ia dikhuatiri boleh mengundang kegelisahan dan perpecahan umat Islam. Bagaimanapun aqidah Wahhabiyyah masih dianggap sebagai Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan bukan ajaran sesat.

Sumber,
Cawangan Aqidah
Bahagian Penyelidikan JAKIM
PUTRAJAYA

Sunday, February 15, 2009

Ibn Hajar menukilkan pendapat yang benar dalam kitab Fathul Baari

Walaupun golongan ahbash dan asya'irah sering menuduh salafi mengkafirkan Ibn Hajar Rahimahullah, namun hakikatnya sebagaimana yang telah dinyatakan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi menyatakan:


موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها - أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك


Maksudnya: "Pendirian kami terhadap Abu Bakar al-Baqilani, al-Baihaqi, Abil Farj Ibn al-Jauzi, Abu Zakaria al-Nawawi, Ibn Hajar, dan seumpama mereka yang mentakwil sebahagian sifat Allah taala atau mentafwidkan maknanya, mereka ini pada pandangan kami termasuk ulama besar kaum muslimin yang telah dimanfaatkan oleh Allah kepada umat Islam dengan ilmu mereka-semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas dan membalas jasa mereka sebaik-baiknya- dan mereka termasuk Ahli Sunnah dalam perkara yang mereka sepakat dengan para Sahabat radiallahu'anhum dan imam-imam salaf dalam tiga kurun yang disaksikan oleh Rasulullah s.a.w sebagai terbaik, dan mereka tersalah dalam perkara yang mereka takwilkan daripada nas-nas sifat dan menyalahi salaf umat dan Imam-imam Sunnah rahimahumullah sama ada mereka mentakwilkan sifat zat atau sifat fi'il atau sebahagian daripadanya". (Fatwa al-Lajnah al-Daimah, Arab Saudi, 3/240 & 241)


Maka dari itulah kita tidak pernah sekali pun mengkafirkan Ibn Hajar, beliau juga adalah manusia yang bisa salah dan bisa betul. Beliau telah berusaha berijtihad mengeluarkan pendapat yang sebaiknya tanpa berat sebelah. Malah Ibn Hajar sendiri pernah membawa riwayat yang benar dalam kitabnya Fathul Baari tentang masalah Istiwa' Allah ini.


Ibn Hajar Al-'Asqalani rahimahullah berkata:


قَالَ اِبْنِ بَطَّال اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الاسْتِوَاء الْمَذْكُور هُنَا فَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَة مَعْنَاهُ الاسْتِيلاء بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَة وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ الشَّاعِر : قَدْ اِسْتَوَى بِشْر عَلَى الْعِرَاق مِنْ غَيْر سَيْف وَلا دَم مِهْرَاق. وَقَالَتْ الْجِسْمِيَّة مَعْنَاهُ الاسْتِقْرَار ، وَقَالَ بَعْض أَهْل السُّنَّة مَعْنَاهُ اِرْتَفَعَ ، وَبَعْضهمْ مَعْنَاهُ عَلا ، وَبَعْضهمْ مَعْنَاهُ الْمُلْك وَالْقُدْرَة وَمِنْهُ اِسْتَوَتْ لَهُ الْمَمَالِك


Berkata Ibn Batthol: "Manusia berbeza pendapat pada menafsirkan Istawa' yang mana disebutkan, maka berkata Al-Mu'tazilah maknanya (istawa') ialah Istila' iaitu dengan kasar dan mengalahkan dengan berhujahkan kata-kata syair:


ٍSeorang lelaki telah menguasai Iraq tanpa menggunakan pedang dan tanpa pertumpahan darah


Maka berkata Al-Jismiyyah memaknakannya dengan kekuatan, dan berkata sebahagian Ahli Sunnah maknanya meninggi, dan sebahagian mereka memaknakannya dengan ketinggian, dan sebahagian mereka pula memaknakannya dengan kerajaan dan kekuasaan dan darinya terdapat perkataan Arab ia menguasai kerajaan. (Fathul Bari, jilid 20, ms. 494, Al-Maktabah Al-Syamilah)


Ibn Hajar Al-'Asqalani rahimahullah berkata:


ثُمَّ قَالَ اِبْن بَطَّال : فَأَمَّا قَوْل الْمُعْتَزِلَة فَإِنَّهُ فَاسِد ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ قَاهِرًا غَالِبًا مُسْتَوْلِيًا ، وَقَوْله " ثُمَّ اِسْتَوَى " يَقْتَضِي اِفْتِتَاح هَذَا الْوَصْف بَعْد أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَازِمُ تَأْوِيلهمْ أَنَّهُ كَانَ مُغَالَبًا فِيهِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِقَهْرِ مَنْ غَالَبَهُ ، وَهَذَا مُنْتَفٍ عَنْ اللَّه سُبْحَانه ، وَأَمَّا قَوْل الْمُجَسِّمَة فَفَاسِدٌ أَيْضًا ؛ لأَنَّ الِاسْتِقْرَار مِنْ صِفَات الأَجْسَام وَيَلْزَم مِنْهُ الْحُلُول وَالتَّنَاهِي ، وَهُوَ مُحَال فِي حَقِّ اللَّه تَعَالَى ، وَلائِق بِالْمَخْلُوقَاتِ


Kemudian berkata Ibn Batthol: Adapun perkataan Muktazilah maka ia fasid kerana Allah itu sentiasa menguasai dan firman-Nya: (maksud) "Kemudian Dia bersemayam" membawa kepada pemahaman Dia bersemayam daripada tidak bersemayam maka lazim daripada takwil mereka (istaula) bahawa Dia menguasai Arasy dengan merampasnya daripada orang lain dan ini mustahil pada Allah S.W.T. Adapun pendapat Mujassimah juga fasid kerana menetap itu sifat jisim (makhluk) dan lazim padanya hulul dan berhenti dan ia mustahil pada Allah, harus pada makhluk. (Fathul Bari, jilid 20, ms. 494, Al-Maktabah Al-Syamilah)


Ibn Hajar Al-'Asqalani rahimahullah berkata:


وَقَدْ نَقَلَ أَبُو إِسْمَاعِيل الْهَرَوِيُّ فِي كِتَاب الْفَارُوق بِسَنَدِهِ إِلَى دَاوُدَ بْن عَلِيّ بْن خَلَف قَالَ: كُنَّا عِنْد أَبِي عَبْد اللَّه بْن الأَعْرَابِيّ يَعْنِي مُحَمَّد بْن زِيَاد اللُّغَوِيّ فَقَالَ لَهُ رَجُل ( الرَّحْمَن عَلَى الْعَرْش اِسْتَوَى ) فَقَالَ هُوَ عَلَى الْعَرْش كَمَا أَخْبَرَ ، قَالَ يَا أَبَا عَبْد اللَّه إِنَّمَا مَعْنَاهُ اِسْتَوْلَى ، فَقَالَ اُسْكُتْ لاَ يُقَال اِسْتَوْلَى عَلَى الشَّيْء إِلاَّ أَنْ يَكُون لَهُ مُضَادٌّ


"Dinukilkan daripada Abu Ismail al-Harawi dalam kitab al-Faruq yang mana sanadnya sampai kepada Daud bin Ali bin Kholaf, katanya: "Ketika kami bersama-sama Abdullah bin Al-'Arabi iaitu Muhammad bin Ziyad Al-Lughowi, maka seorang lelaki telah bertanya mengenai firman Allah S.W.T:


"Allah Ar-Rahman (yang Maha Pemurah) beristiwa' di atas 'Arasy."


Maka dia (Abdullah bin Al-'Arabi) berkata: "Dia berada di atas 'Arasy sepertimana yang dikhabarkan. Lelaki itu berkata: "Wahai Abdullah! Sesungguhnya (apa yang aku tahu) bahawa maknanya (Istawa') ialah Istaula." Maka dia lantas berkata: "Diam!" Tidak dikatakan Istaula pada sesuatu melainkan ada baginya lawan. (Fathul Bari, jilid 20, ms. 494, Al-Maktabah Al-Syamilah)


Daripada perkataan beliau ini jelaslah Istiwa' yang difahami oleh orang arab ialah "meninggi" dan bukanlah menguasai, kerana ianya adalah pendapat muktazilah bahkan setelah perkataan di atas ini, Ibn Hajar sendiri telah membawakan perkataan Imam Malik yang masyhur iaitu


"Istiwa itu tidak majhul (iaitu diketahui), dan bagaimana caranya tidaklah ma'qul (iaitu tidak diketahui), beriman dengannya wajib, mempersoalkan bagaimana adalah bid'ah." (Lihat Fathul Baari pada rujukan yang sama)


http://ahbash-sesat.blogspot.com

Friday, February 13, 2009

Atsar-Atsar Dari Salaf Tentang Ketinggian Allah Di Atas 'Arasy

Berikut ini saya nyatakan atsar-atsar berkenaan sifat ketinggian Allah (Al-'Uluw) di atas 'ArasyNya menunjukkan kesepakatan para salaf bahawa Allah di atas 'ArasyNya bercanggah dengan apa yang difahami oleh sebahagian golongan seperti 'Asya'irah, Mu'tazilah dan Jahmiyah yang saya nukilkan dari kitab Al-Atsaru Al-Mar'wiyah Fi Sifatu Al-Ma'iyyah karangan Dr. Muhammad Khalifah Ali At-Tamimi. Beliau merupakan Rektor Universiti Antarabangsa Al-Madinah Shah Alam (MEDIU). Untuk mendapatkan kitab ini boleh download dari http://saaid.net (http://saaid.net/Doat/altamimi/2.doc)


Pertama: Abdullah bin Mas'ud


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما بين السماء القصوى والكرسي خمسمائة عام، ويبن الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم"


Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Di antara langit yang paling tinggi dengan kursi adalah lima ratus tahun, dan di antara kursi dengan air juga demikian. 'Arasy di atas air dan Allah di atas 'Arasy, dan tidak sesuatupun yang tersembunyi atas-Nya dari amal perbuatan kalian."


Dikeluarkan Oleh:

 1. Al-Lalika'i, Syarah Usul I'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jamaah, 3/395-396, no: 659.
 2. Al-Baihaqi, Al-Asma' Was Sifat, 2/186-187.
 3. Ad-Darimi, Ar-Raddu Al-Jahmiyyah, 275.
 4. Ibn Khuzaimah, At-Tauhid, 1/242-243, no: 149.
 5. Al-Thabrani, Mu'jam al-Kabir, 9/228.
 6. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/688-689, no: 279.
 7. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/...
 8. Ibn Qudamah Itsbat Sifat Al-Uluw, 104-105, no: 75.
 9. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 64, katanya sanadnya sahih.
 10. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 122.
 11. Al-Haitsami, Majma' Az-Zawa'id, 1/86, katanya perawi-perawinya adalah sahih.


Kedua: Ka'ab Al-Ahbar


قال: "قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق خلقي، وأنا على عرشي، أدبر أمر عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء، ولا في الأرض"


Ka'ab berkata, Allah berfirman di dalam Taurat, "Aku Allah di atas hamba-hamba-Ku, 'Arasy-Ku di atas makhluk-makhluk-Ku, dan Aku di atas 'Arasy mengatur semua urusan hamba-hamba-Ku. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Ku dan tidak juga di bumi."


- Dikeluarkan Oleh:

 1. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/625-626, no: 244.
 2. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/185-186, no: 137.
 3. Abu Nu'aim, Al-Hilyah, 6/7.
 4. Abu Ya'la, Ibthal At-Ta'wilat, 149.
 5. Abdul Qadir al-Jailani, Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq, 1/57.
 6. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 92, katanya perawi-perawinya tsiqah.
 7. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 129 & 260, pada nombor 129 ia berkata diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan sanad sahih dari Ka'ab.


Ketiga: Abdullah bin Mubarak (181 H)


ثبت عن علي بن الحسن بن شقيق، شيخ البخاري، قال: قلت لعبد الله ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال: "في السماء السابعة على عرشه". وفي لفظ "على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض". وقال أيضاً: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: "على السماء السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض"


Dari Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq guru Imam Bukhari, dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak bagaimana kita mengetahui Tuhan kita?" katanya, "Di langit ke tujuh di atas 'Arasy-Nya." Dalam lafaz lain, "Di atas langit ke tujuh di atas 'Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah bahawasanya Allah di sini, di bumi."


Ali juga berkata, "Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana seharusnya kita mengenali Tuhan kita?" Dia menjawab, "Di atas langit yang ke tujuh, di atas 'Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana Jahmiyah berkata bahawasanya Allah ada di bumi ini."


- Dikeluarkan Oleh:

 1. Bukhari, Khalqu Af'al 'Ibad, 8.
 2. Ad-Darimi, Ar-Raddu 'Ala Al-Marisi, 103.
 3. Ar-Raddu 'Ala Al-Jahmiyah, 50.
 4. Abdullah bin Imam Ahmad, As-Sunnah, 1/111, no: 22 & 1/174-176, no: 216.
 5. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/155-156, no: 112.
 6. Ibn Mandah, At-Tauhid, 3/308, no: 899.
 7. As-Shabuni, Aqidah As-Salaf, 20, no: 28.
 8. Al-Baihaqi, Al-Asma' Wa As-Sifat, 2/336, no: 903.
 9. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/142.
 10. Ibn Qudamah, Itsbat Sifat Al-Uluw, 117-118, no: 99 & 100.
 11. Ibn Taimiyyah, Dar-u Ta'arud Al-'Aql wa an-Naql, 6/264, Al-Fatawa Al-Hamawiyah, 91.
 12. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 110, Siyar A'lam An-Nubala', 8/402, Al-Arba'in, 40, no: 10, Al-'Arasy, 2/187, no: 161-162.
 13. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 134-135, katanya diriwayatkan oleh Ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi dengan sanad yang paling sahih kepada Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq.


Keempat: Ashbagh Ibnul Al-Faraj Al-Maliki (225 H)


"وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته"


Ashbagh berkata: "Allah beristiwa' di atas 'ArasyNya, dan ilmuNya serta jangkauanNya ada di setiap tempat."


- Lihat: Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 142 dan Tahzib Sunan Abu Daud, 7/102. Ashbagh Ibnul Faraj bin Sa'id bin Nafi' merupakan seorang ahli fiqh di antara ulama besar mazhab Maliki di Mesir. Biografinya boleh lihat dalam Wafayat Al-A'yan (1/79) dan Al-A'lam (1/333).


Kelima: Hammad bin Hannad (230 H)


قال: "هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح مناهج العلماء وطرق الفقهاء، وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان"


Hammad berkata: "Inilah keyakinan ulama-ulama di seluruh pelusuk dunia dan ditunjukkan oleh pandangan-pandangan mazhab mereka, menjelaskan manhaj para ulama' dan jalan ahli fiqh dan merupakan sifat As-Sunnah; bahawa Allah di atas langit yang ke tujuh di atas 'ArasyNya, terpisah dari hamba-hambaNya. IlmuNya, kuasaNya dan kekuasaanNya di setiap tempat."


- Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 151, dan Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 242.


Keenam: Ahmad bin Nashr Al-Khuza'I (231 H)


قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: "علم الله معنا وهو على عرشه"


Berkata Ibrahim Al-Harbi berdasarkan riwayat yang sahih darinya, berkata Ahmad bin Nashr ketika beliau ditanya tentang ilmu Allah: "Ilmu Allah bersama kita sedangkan Allah di atas 'Arasy-Nya."


- Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 128. Ahmad bin Nashr bin Malik Al-Khuza'I seorang yang tsiqah (terpecaya). Ia dibunuh sebagai seorang syahid tahun 231 H di waktu pemerintahan khalifah Al-Watsiq kerana beliau tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Biografinya boleh dilihat dalam Siyar A'lam An-Nubala (11/166) dan Tahzib At-Tahzib (1/87).


Ketujuh: Imam Ahmad bin Hanbal (241 H)


قال يوسف بن موسى القطان: وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان. قال: "نعم"


Berkata Yusuf Ibnul Qatthan: "Dikatakan kepada Abu Abdillah, Allah di atas langit ketujuh di atas 'Arasy-Nya, terpisah dengan makhlukNya, dan ilmuNya serta kuasaNya di setiap tempat?" Jawabnya: "Ya." (Dikeluarkan oleh Ibn Batthah dalam Al-Ibanah (3/159), no: 115)


قال أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب "الرد على الجهمية" مما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه: "باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، قلت لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؟ فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، وفي السموات والأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، أجسامكم وأجوافكم والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء، وقد أخبرنا عز وجل أنه في السماء فقال تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}، {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فقد أخبرنا سبحانه أنه في السماء"


Imam Ahmad berkata di dalam kitab Ar-Raddu 'Ala Al-Jahmiyyah, yang mana dihimpunkan dan diriwayatkan dari anaknya iaitu Abdullah: "Tentang apa yang diingkari oleh Al-Jahmiyyah bahawa Allah berada di atas 'Arasy, saya katakan kepada mereka: "Kamu mengingkari Allah berada di atas 'Arasy, padahal Allah telah berfirman:


"Allah Yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'Arasy." (Thaha: 5)


Mereka mengatakan: "Dia di bawah bumi ketujuh sebagaimana Dia di atas 'Arasy, (iaitu) di langit dan di bumi." Maka kami katakan: "Kaum muslimin telah mengetahui banyak tempat yang sama sekali tidak memberikan citra keagungan bagi Allah, seperti tubuh kamu, perut kamu dan tempat-tempat kotor dan najis yang sama sekali tidak ada keagungan bagiNya. Padahal Allah telah mengkhabarkan kepada kita dalam firmanNya:


"Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan menjungkir-balikkan bumi bersama kalian, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ataukah kalian meresa aman terhadap Tuhan yang di langit bahawa Dia akan menghantarkan badai yang berbatu. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku." (Al-Mulk: 16-17) "KepadaNya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkanNya." (Fathir: 10) "…Sesungguhnya Aku akan mematikanmu dan mengangkatmu kepadaKu." (Ali-Imran: 55) "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka…" (An-Nahl: 50)


Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Dia di atas langit."


- Lihat Ar-Raddu Al-Jahmiyyah, halaman 92-93, Az-Dzahabi menyebutkan di dalam Al-Arasy (2/250-251), no: 224, dan Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Al-Juyusy, halaman 201-202.


Kelapan: Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi (243 H)


قال: "وأما قوله تعالى {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} {إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} هذا يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول في خلقه لايخفى عليه منهم خافية لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ} يعني فوق العرش، والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء، في السماء وقد قال {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ}يعني علي الأرض لايريد الدخول في جوفها...."


Dia berkata: Adapun firman Allah: "Allah Yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'Arasy" (Thaha: 5) "Dan Dialah yang berkuasa di atas sekalian hamba-hambaNya." (Al-An'am: 18) "Nescaya tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki 'Arasy." (Al-Israa: 42) "KepadaNya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkanNya." (Fathir: 10)


Semua ini mewajibkan bahawasanya Allah di atas 'Arasy di atas segala sesuatu, disucikan dari bertempat pada makhlukNya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari padaNya kerana Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat ini bahawa Dia berkehendak dengan diriNya di atas semua hamba-hambaNya, kerana Dia berfirman: "Apakah kalian meresa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan menjungkir-balikkan bumi bersama kalian." (Al-Mulk: 16)


Maknanya di atas 'Arasy, dan 'Arasy adalah di atas langit, kerana Allah yang berada di atas segala sesuatu di atas langit. Dia telah berfirman: "Maka berjalanlah di bumi.." Ertinya di atas bumi yang Dia tidak ingin masuk di dalamnya."


- Lihat: Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, halaman 272. Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi dikenali sebagai seorang sufi. Antara kitabnya yang terkenal dalam menulis masalah tasawwuf ialah Ar-Ri'ayah li Huquqillah dan Risalah Al-Murtarsyidin. Biografinya boleh dilihat di dalam Tarikh Al-Baghdadi (8/211) dan Siyar A'lam An-Nubala' (12/110).


Kesembilan: Abdul Wahab bin Abdul Hakam Al-Warraq (251 H)


Abdul Wahab bin Abdul Hakam Al-Warraq ketika diriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah adalah tujuh ribu cahaya, dan Dia di atas semua itu. Beliau berkata:


"من زعم أن الله ههنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة"


"Barang siapa yang menyangka bahawa Allah di sini (di bumi), maka dia adalah seorang Jahmiyyah yang keji. Allah berada di atas 'Arasy dan ilmuNya melingkupi dunia dan akhirat."


- Lihat: Al-Uluw (halaman 142) dan Al-'Arasy (2/253) no: 226 oleh Az-Dzahabi dan Ijtima' Al-Juyusy, halaman 232 dan Ibnul Qayyim mengatakan riwayat ini sahih. Abdul Wahab bin Abdul Hakam bin Nafi' An-Nasa'I pernah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal serta berguru dengannya. Beliau seorang yang soleh, wara' dan zuhud. Biografinya boleh dilihat di dalam Thabaqat Al-Hanabilah (1/209-212) dan Taqrib At-Tahzib, halaman 633.


Kesepuluh: Yahya bin Mu'az Ar-Razi (258 H)


قال: "الله تعالى على العرش، بائن من الخلق، قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار والأنتان"


Yahya berkata: "Allah Ta'ala di atas 'Arasy, terpisah dari hamba-hambaNya. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmuNya dan telah menghitung segala sesuatu. Tidak ada yang ragu terhadap pendangan ini kecuali dia adalah seorang Jahmiyyah yang busuk, sesat, binasa dan ragu-ragu kerana dia mencampuradukkan Allah dengan makhlukNya dan membaurkan Zat-Nya dengan kotoran dan benda-benda busuk."


- Lihat: Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, halaman 270 dan Majmu' Al-Fatawa (5/49). Yahya bin Mu'az Ar-Razi seorang penyampai nasihat yang baik sebagaimana disebutkan oleh Abul Qasim al-Qusyairi di dalam Ar-Risalah. Beliau wafat di Nisabur. Lihat Wafayat Al-A'yan (6/165).


Kesebelas: Muhammad bin Yahya Az-Dzahali (258 H)


سئل محمد بن يحي عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليعلم العبد أن الله معه حيث ما كان" (رواه الطبراني في الصغير ص 115)، فقال: "يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش"


Muhammad bin Yahya pernah ditanya tentang hadis Abdullah bin Mu'awiyah yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam: "Hendaklah hamba mengetahui bahawasanya Allah bersama dengannya dimanapun dia berada." (Hadis riwayat Thabrani di dalam Al-Mu'jam Ash-Shaghir, 115) Maka ia menjawab: "Maksud hadis itu adalah bahawa ilmu Allah meliputi semua tempat sedangkan Allah di atas 'Arasy."


- Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 136. Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris bin Zu'aib Ad-Dzahali an-Nisaburi as-Zuhri, seorang yang tsiqah, penghafal yang baik, peribadinya agung dari thabaqah kesebelas. Ia wafat ketika berumur 85 tahun. Biografi beliau boleh dilihat di dalam Taqrib At-Tahzib, halaman 907 dan Siyar A'lam An-Nubala (12/273).


Kedua Belas: Al-Muzani (264 H)


قال: "الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر... إلى أن قال.. علا على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور..."


Al-Muzani berkata: "Segala puji bagi Allah tuhan yang paling hak diingat dan disebut, dan Tuhan yang paling utama disyukuri... Allah di atas 'ArasyNya dalam segala keagunganNya dengan ZatNya, Dia dekat dengan ilmuNya dari hamba-hambaNya, ilmuNya meliputi segala sesuatu..." (Lihat: Syarah As-Sunnah oleh Al-Muzani, halaman 75.)


Ketiga Belas: Abu Hatim Ar-Razi (277 H) dan Abu Zur'ah Ar-Razi (264 H)


Abdurrahman bin Abi Hatim pernah bertanya kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah aqidah dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama di setiap tempat, serta apa yang mereka sendiri yakini. Maka, mereka berkata:


"أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً، وكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل ‎شيء علماً"


"Kami mendapati seluruh ulama di Hijaz, Iraq, Mesir Syam, dan Yaman meyakini bahawa Allah di atas 'ArasyNya terpisah dari hamba-hambaNya sebagaimana Allah mensifati diriNya tanpa menentukan cara dan bentuknya, dan ilmuNya meliputi segala sesuatu." (Lihat: Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jama'ah (1/176-179), no: 321)


Keempat Belas: 'Utsman bin Sa'id Ad-Darimi (280 H)


Utsman berkata dalam kitabnya:


"قد اتفقت الكلمة من المسلمين، أن الله بكماله فوق عرشه، فوق سمواته"


"Kaum muslimin telah sepakat bahawa Allah dengan segala kesempurnaanNya di atas 'ArasyNya, di atas langit-langitNya." (Lihat: Ar-Raddu 'Ala Bisyr Al-Marisi, halamn 408)


"وقال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء"


Di tempat lain beliau berkata: "Ahlus Sunnah berkata "Allah dengan segala kesempurnaanNya di atas 'ArasyNya, mengetahui dan mendengar dari atas 'Arasy, tidak ada sesuatu pun dari hamba-hambaNya yang tersembunyi daripadaNya, dan tidak ada yang dapat menghalangiNya dari mereka." (Lihat: Ar-Raddu 'Ala Bisyr Al-Marisi, halaman 438. Ar-Raddu 'Ala Al-Jahmiyyah, halaman 268. Dan Al-'Arasy (2/260), no: 230)


Kelima Belas: Zakaria bin Yahya As-Saji (307 H)


قال: "القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث، إن الله تعالى على عرشه، في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء"


Zakaria berkata: Pandangan dalam As-Sunnah yang saya lihat pada sahabat-sahabat kami Ahlul Hadis, bahawasanya Allah di atas 'ArasyNya di langitNya, dekat dari hamba-hambaNya sebagaimana yang dikehendakiNya." (Lihat: Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, halaman 245-246. Al-'Uluw, halaman 150 dan Al-'Arasy (2/278), no: 240)


Keenam Belas: Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari (329 H)


Al-Hasan berkata:


"وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لايخلو من علمه مكان"


"Allah Yang Maha agung adalah Esa, tidak ada sesuatu pun yang sama denganNya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tuhan kita adalah permulaan tenpa menentukan 'bila'? Dia adalah Yang Akhir tanpa kesudahan. Dia mengetahui rahsia apa yang tersembunyi, bersemayam di atas 'ArasyNya. ilmuNya (pengetahuanNya) ada di setiap tempat, tidak ada sesuatu tempat pun yang sunyi dari pengetahuanNya."


- Lihat: Syarah As-Sunnah oleh Al-Barbahari, halaman 71. Al-Barbahari ialah seorang Imam dan Hafiz dan seorang ulama dalam mazhab Hanbali di Baghdad. Terkenal dengan sikapnya yang tegas terhadap As-Sunnah. Lihat biografinya dalam Thabaqat Al-Hanabilah, jilid 2, halaman 18-45.


Ketujuh Belas: Ibn Abi Zaid Al-Qairawani (386 H)


قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي في رسالته في مذهب مالك، أولها: "وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه"


Berkata Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Maliki di dalam risalahnya tentang Mazhab Imam Malik: "Sesungguhnya Allah di atas 'ArasyNya yang Maha agung dengan ZatNya dan bahawasanya ilmuNya di setiap tempat." (Lihat: Risalah Al-Qairawani, halaman 4 dan Al-'Uluw, halaman 171)


وقال في كتابه المفرد في السنة: "وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه"


Dalam kitab Al-Mufrad ia berkata: "Sesungguhnya Allah di atas langitNya di atas 'ArasyNya bukan di bumiNya, dan bahawa Dia di setiap tempat dengan ilmuNya." (Lihat: Al-Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyyah, halaman 151)


Kelapan Belas: Muhammad bin Abdillah bin Abi Zamnain (399 H)


قال محمد بن عبد الله: "ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}... فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى"


Muhammad bin Abdillah berkata: "Di antara pandangan Ahlus Sunnah adalah bahawasanya Allah menciptakan 'Arasy dan mengkhususkannya untuk ketinggianNya di atas makhluk-makhlukNya. Kemudian Dia bersemayam di atasNya sebagaimana yang Dia kehendaki, seperti yang Dia khabarkan tentang diriNya di dalam firmanNya: "Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'Arasy." Maka Maha Suci Allah yang jauh sehigga tidak dapat dilihat, dan dekat dengan ilmuNya dan kuasaNya sehingga mendengar bisikan rahsia sekalipun."


- Lihat: Riyadh Al-Jannah Bi Takhrij Usul Sunnah, halaman 88. Biografi Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Isa al-Mariy Al-Andalusi boleh dilihat dalam Al-Wafi Bi Al-Wafayat (2/321) dan Syadzarat Az-Dzahab (3/156). Beliau seorang yang bermazhab Maliki terkenal dengan gelarannya Ibn Zamnain.


Kesembilan Belas: Abu Bakar Al-Baqilani (403 H)


قال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب "الإبانة": "فإن قيل: هل تقولون إنه في كل مكان؟؛ قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه وقال {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وقال {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}، وقال: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}، ولو كان في كل مكان، لكان في بطن الإنسان، وفمه، والحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادات الأماكن، إذا خلق منها ما لم يكن، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى يميننا، وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله"


Abu Bakar berkata dalam kitab Al-Ibanah: "Jika ada yang bertanya, apakah kalian berpandangan bahawasanya Allah ada di setiap tempat, maka jawablah, aku berlindung kepada Allah dari pandangan seperti itu. Bahkan Dia bersemayam di atas'ArasyNya, sebagaimana yang Dia khabarkan di dalam kitabNya: "Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'Arasy," "KepadaNya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkanNya," "Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit." Kalaulah Dia di setiap tempat, nescaya juga berada di dalam perut dan mulut manusia, perut binatang, serta akan bertambah dengan tambahannya tempat. Kita juga nescaya akan menghadap kepadaNya (dalam solat dan doa) ke setiap arah bumi, ke arah belakang kita, ke sebelah kanan atau sebelah kiri dan kaum muslimin telah ijma' (sepakat) menentang pandangan ini dan menyalahi orang yang mengatakannya." (Lihat: Al-'Arasy oleh Az-Dzahabi (2/338), no: 261 begitu juga secara ringkas disebutkan di dalam Siyar A'lam An-Nubala', jilid 17, halaman 558-559)


Kedua Puluh: Al-Lalika'I (418 H)


قال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الشافعي، في كتاب شرح أصول السنة له: "سياق ما روي في قوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، و‎أن الله على عرشه في السماء، قال عزوجل {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}، وقال {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}، وقال {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ}، قال: فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه محيط بكل مكان"


Berkata Al-Imam Abul Qasim Hibatallah bin Al-Hasan As-Syafi'I, dalam kitab Syarah Usul As-Sunnahnya: "Rangkaian apa yang difirmankan oleh Allah "Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'Arasy," Dan bahawa Allah di atas 'ArasyNya di langit, firman Allah "KepadaNya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkanNya," Dan firmanNya lagi "Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit." Dan firmanNya lagi "Dan Dia berkuasa di atas hamba-hambaNya." Al-Lalika'I berkata: "Maka semua ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah di langit dan ilmuNya meliputi setiap tempat."


- Lihat: Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, jilid 3, halaman 387-388. Al-Lalika'I adalah seorang ulama' bermazhab As-Syafi'i, seorang Imam dan Hafiz. Dia menulis kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang menjadi rujukan paling penting berkenaan akidah Ahli Sunnah. Biografinya boleh dilihat di dalam Tarikh Baghdad (14/70), dan Siyar A'lam An-Nubala' (17/419).


Demikian, kejelasan daripada mereka bahawa, Allah di langit, di atas 'Arasy, di atas makhluk-makhlukNya. Namun, hendaklah kita menafikan (Tasybih) kesamaan Allah dengan Makhluk Nya walaupun dari segi penamaannya seakan-akan sama. Ini telah saya jelaskan dalam artikel saya yang bertajuk "Pelajaran Tentang Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah (2)" Maka tidak seharusnya kita masih mengunggulkan akal dalam perkara ini. Ini kerana telah sah, bahawa Al-Quran dan As-Sunnah mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah itu di atas dengan ketinggianNya Dia berada di atas 'Arasy. Aqidah ini bukan sesuatu yang baru, bukan juga rekaan-rekaan Ibn Taimiyyah atau wahabi. Tetapi inilah sebenarnya pandangan As-Salafus Soleh. Telah jelas dan terang banyaknya penyelewengan daripada golongan yang menyeleweng dari kalangan pengikut Asya'irah yang menafikan Yad (Tangan), Wajh (Wajah), Istiwa 'Ala Al-'Arasy (Beristiwa atas 'Arasy), Nuzul (turun) dan banyak lagi. Sehingga yang terbaru ini, sebuah kertas lembaran dari Abu Syafiq, ada tertulis bahawa beliau menafikan pula sifat Akbar (Maha Besar) kepada Allah. Na'uzubillah!!


Hendaklah kita benar-benar mengkaji perkara ini, mengunggulkan Al-Quran, As-Sunnah dan Qaul Sahabah bukannya ulama-ulama keterbelakangan dan akal melebihi yang tiga sebelumnya. Jelaslah aqidah mereka "ALLAH MAUJUD BILA MAKAN" bukanlah aqidah yang benar jika ia menafikan Allah itu di atas 'Arasy. Wallahua'lam.


http://wahabiah.blogspot.com

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails