Monday, March 24, 2008

MANHAJ SALAF: MENDAHULUKAN SYARAK DARIPADA AKAL


Kaedah yang pertama[1] sekali adalah ittiba' kepada As-Salafus Soleh dalam memahami, menafsiri, mengimani serta menetapkan sifat-sifat ilahiyah (ketuhanan) tanpa takyif (bertanya bagaimana hakikatnya) dan tanpa takwil (membuat perubahan makna dan lafaznya), juga dalam menetapkan persoalan-persoalan aqidah lainnya, dan menjadikan generasi pertama sebagai panutan dalam berfikir maupun beramal.

Jadi pertama kali Al-Quran dan Hadis, selanjutnya mengikuti jejak dan mengambil suri teladan kepada para sahabat nabi, sebab di tengah-tengah merekalah wahyu turun. Dengan demikian, mereka (para sahabat) adalah orang yang paling memahami tafsir Al-Quran, dan lebih memahami takwil (tafisr) Al-Quran dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya. Mereka bersatu dalam hal usul agama, tidak berselisih mengenainya, dan tidak terlahir dari mereka hawa nafsu-nafsu dan bid'ah.[2]

Dari sanalah lahir ciri yang dominan pada pengikut manhaj salaf. Mereka adalah ahlul hadis, para penghafal hadis, para perawi serta para alim hadis yang ittiba' pada atsar. (Itulah jalannya kaum muslimin) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". [An-Nisaa': 115]

Jadi mereka berbeza dengan ahli kalam sebab mereka (pengikut manhaj salaf) selalu mendahului syarak. Kitab dan Sunnah, selanjutnya mereka tenggelam dalam memahami serta merenungi nas-nas Al-Quran dan Sunnah tersebut.

Pengikut manhaj salaf menjadikan akal tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w. Dari sini maka akal yang sihat tidak mungkin bertentangan nash yang sahih. Apabila terjadi pertentangan, maka nas yang sahih harus didahulukan atas akal, sebab nas-nas Al-Quran bersifat ma'shum (terjaga) dari kesalahan, dan nas-nas sunnah bersifat ma'shum (terjaga) dari hawa nafsu.

Oleh kerana itu, sikap mendahulukan Al-Quran dan Sunnah atas akal-akal bagi kaum salaf merupakan pemelihara dari perselisihan serta kekacauan dalam aqidah dan agama.

Sesuatu yang masuk akal menurut manhaj salaf adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-kitab dan Sunnah, sedangkan sesuatu yang tidak masuk akal adalah suatu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk ialah sesuatu yang selaras dengan manhaj sahabat, dan tidak ada jalan lain untuk mengenali petunjuk sahabat melainkan atsar-atsar ini.[3]

Prinsip-prinsip aqidah bagi pengikut manhaj salaf nampak jelas pada keimanannya terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala tanpa penambahan, pengurangan, takwil yang menyalahi zhahir nas dan tanpa membuat penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, tetapi membiarkannya sesuai dengan apa yang dinayatakan dalam Kitabullah dan Sunnah NabiNya s.a.w. Sedangkan kaifiyat (hakikat bagaimana) mereka kembalikan kepada Zat yang telah memfirmankannya sendiri.[4]

Melalui konteks ini kita mesti memahami cara salaf dalam menjadikan akal tunduk kapada nas, baik nas berupa ayat Al-Quran maupun berupa sunnah Rasul s.a.w itu, bukan sebaliknya. Berbeza dengan manhaj ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah yang lebih mendahulukan akal daripada nas. Sedangkan nas mereka takwilkan sehingga sesuai dengan akal.

Tentu saja hal tersebut bererti memperkosa nas agar sesuai dengan kehendak akal. Padahal sepatutnya hukum-hukum akal lah yang wajib diserahkan keputusannya kepada nas-nas Quran dan Sunnah. Maka apa sahaja yang ditetapkan oleh al-Quran dan sunnah seharusnya kita akur terhadapnya. Sedangkan apa saja yang tidak selari dengan keduanya, seharusnya di tolak.

Sesungguhnya takwil menurut kaum ahlu kalam dan falsafah pada umumnya mengandungi tuntutan untuk menjadikan akal sebagai sumber syarak yang mendahului al-Quran dan Sunnah. Oleh itu jika ada pertentangan antara nas-nas dengan akal, maka mereka akan mendahului akal. Dan menakwil dengan segera nas tersebut sehingga sesuai dengan kehendak akal. Akan tetapi manhaj salaf sebaliknya.

Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah pernah menyebut bahawa kaum salaf menyerahkan hukum kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka merasa cukup dengan nas-nas tersebut. Mereka jadikan pemahaman-pemahaman akalnya patuh pada nas-nas itu kerana akal menurut kitabullah dan sunnah s.a.w adalah sesuatu yang boleh ada jika ada pemiliknya. 'Akal' bukanlah zat yang boleh berdiri sendiri seperti anggapan kaum falsafah.[5]

Akal tidak mampu meliputi kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh kitabullah maupun sunnah Nabi s.a.w. Bahkan akalpun tidak berupaya untuk meliputi segenap hakikat alam yang sebenar yang telah ditemui berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah akal itu sendiri. Maka bagaimana mungkin akal akan dapat menjangkau kenyataan alam ghaib??

Oleh sebab itulah, wajiblah di serahkan nas-nas Al-Quran dan As-sunnah. Wajib mengimani segala apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang berkaitan dengan alam ghaib ataupun tidak. Lebih khusus lagi pada ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat ketuhanan, maka kita wajib mengimaninya tanpa takwil (mengubah makna atau lafaznya) dan tanpa ta'thil (menolak hakikatnya atau menafikannya).

[Dinukil dari Usul Manhaj As-Salafi, terjemahannya 'Pokok-pokok manhaj salafi' oleh syeikh khalid bin 'Abdurrahman al-'ikk, diterjemah oleh Ust. Ahmad Faiz Asifudin, Lc. http://dear.to/abusalma ]

Disunting dari edisi ebook Maktabah Abu Salma al-Atsari, www.abusalma.wordpress.com

SalafiahWahabiah

www.wahabiah.blogspot.com[1] Qawa'id al-Manhaj as-Salafi, hal 187, Dr. Musthafa Helmi, cet. Dar ad-Da'wah, Iskandariyah.

[2] 'Aqaid as-Salaf, karya Dr. Ali Sami an-Nasysyar, hal 309, cet. Dar al-Ma'arif, Iskandariyah.

[3] Naqdhu al-Mantiq, Ibn Taimiyyah, hal 309.

[4] Ibid, hal 3.

[5] Majmu' Fatawa, jilid 9, hal 279.

Sunday, March 23, 2008

KENALI SHEIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Nama penuh beliau ialah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqadar ibu kota Albania yang lampau. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang tak berkemampuan, lantaran kecintaan terhadap ilmu dan ahli ilmu.

Ayah al-Albani iaitu Al-Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari'at di ibu kota Negara dinasti Utsmaniyah (kini Istanbul), yang ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah secular, maka Syeikh Nuh amat risaukan dirinya serta keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan kerana takut terkena fitnah. Beliau sekeluarga kemudian menuju ke Damaskus.

Setiba di Damaskus, Syeikh al-Albani ketika tersebut masih kecil. Beliau mulai aktif mempelajari bahasa arab. Beliau masuk ke sekolah pada madrasah yang dikelola oleh Jum'iyah al-Is'af al-Khairiyah. Beliau terus belajar di sekolah tersebut hingga kelas terakhir tingkat Ibtida'iyah. Selanjutnya beliau meneruskan belajarnya langsung kepada para Syeikh (bertalaqqi). Beliau mempelajari al-Quran dari ayahnya sehingga tamat, disamping itu mempelajari pula fiqh mazhab Hanafi dari ayahnya.

Syeikh al-Albani juga mempelajari kemahiran memperbaiki jam dari ayahnya sehingga ia benar-benar mahir, sehinggalah beliau menjadi seorang yang amat terkenal sebagai seorang pembaik jam. Kemahiran beliau tersebut kemudiannya menjadi salah satu mata pencariannya.

Pada umur 20 tahun, pemuda al-Albani ini mulai menumpukan dirinya dalam ilmu hadis lantaran terkesan daripada penulisan-penulisan yang ada dalam majalah al-Manar, iaitu sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Redha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah dengan menyalin semula sebuah kitab berjudul "Al-Mughni 'an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akbar". Sebuah kitab karya al-Iraqi, berupa takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat pada Ihya Ulumuddin karya al-Ghazali. Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadis ini ditentang oleh ayahnya dengan berkata: "Sesungguhnya ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang yang muflis".

Namun syeikh al-Albani kemudiannya semakin bertambah minatnya dalam dunia hadis. Pada perkembangan seterusnya, syeikh al-Albani tidak memiliki wang yang mencukupi untuk membeli kitab-kitab. Disebabkan ketidak mampuannya untuk membeli kitab-kitab, maka beliau memeanfaatkan perpustakaan az-Dzahiriyah di tempatnya (Damaskus). Disamping itu, beliau meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan yang lain. Begitulah hadis menjadi kesibukan bagi rutin hariannya sehinggalah beliau menutup kedai pembaikan jamnya. Beliau lebih banyak menghabiskan masanya di perpustakaan az-Dzahiriyah sehingga sehari mengambil masa 12 jam. Tidak pernah berehat dalam mentelaah kitab-kitab hadis, kecuali setibanya waktu solat. Waktu makannya jua seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan.

Ahkirnya penjaga perputakaan memberikan ruangan khusus untuk beliau di perpustakaan tersebut. Bahkan setelah itu, beliau diberi kebenaran untuk memegang kunci perpustakaan. Dengan demikian, beliau lebih bebas untuk datang awal pada waktu orang lain belum lagi datang. Begitu pula waktu pulangnya ketika mana orang lain pulang pada waktu zohor, beliau pula pulang setelah solat isyak. Hal demikian berulang-ulang sehingga memakan masa beberapa tahun.

Pengalaman Penjara

Sheikh al-Albani pernah dipenjara sebanyak 2 kali. Kali pertama selama sebulan dan kali kedua selama enam bulan. Ia tidak lain dan tidak bukan disebabkan kegigihannya dalam berdakwah kepada sunnah dan membanteras bid'ah sehingga orang ramai dengki terhadapnya serta menyebarkan fitnah kepadanya.

Beberapa Tugas yang pernah ditawarkan

Syeikh al-Albani pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah (Universiti Islam Madinah) selama 3 tahun, daripada tahun 1381-1383 H. Beliau mengajar tentang hadis dan ilmu-ilmunya. Setelah itu beliau berpindah ke Jordan. Pada tahun 1388 H, Jabatan Pendidikan meminta kepada syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Pengajian Islamiyah pada Fakulti Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi daripada kerajaan Jordan. Tetapi situasi serta kondisi pada waktu itu menyebabkan beliau tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majlis Tinggi Jam'iyah Islamiyah di sana. Beliau juga mendapat penghargaan yang tinggi daripada kerajaan Arab Saudi berupa 'King Faisal Fundation' pada tarikh 14 dzulkaedah 1419 H.

Beberapa karya tulisan beliau

Karya-karya beliau amat banyak, diantaranya ada yang sudah pun dicetak dan ada yang berupa manuskrip dan ada yang hilang. Semuanya berjumlah 218 judul. Beberapa contoh karya beliau:

  1. Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah
  2. Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'ala as'ilah masjid al-Jami'ah
  3. Silsilah al-Ahadits ash-Sahihah
  4. Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah
  5. At-Tawasul wa anwa'uhu
  6. Ahkam al'Janaiz wabida'uha

Disamping itu, beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawapan-jawapan tentang pelbagai masalah yang bermanfaat.

Selanjutnya Sheikh al-Albani berwasiat agar perpustakaan peribadinya, baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto copynya, manuskrip-manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun orang lain) semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami'ah tersebut yang berkaitan dengan dakwah menuju al-kitab was sunnah, sesuai dengan manhaj salafus soleh (sahabat nabi radhiyallahu 'anhum), pada saat beliau menjadi pengajar disana.

Wafatnya

Beliau wafat pada hari Jumaat malam sabtu tanggal 21 Jumadil Akhir 1420 H atau bertepatan tanggal oktober 1999 di Jordan. Rahimahullah Al-Syeikh al-Albani Rahmatan Wasi'ah Wa Jazahullahu 'an al-Islam wal muslim lina khaira wa adkhalahu fi an-Na'im al-Muqim.

[Disunting daripada Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah; http://www.ummusalma.wordpress.com ]

SalafiahWahabiah

www.wahabiah.blogspot.com

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails